Kim Friele

by

kim-friele2

Kim Friele

Friele var en av frontkjemperne for å få avskaffet loven som kriminaliserte homofili i 1972, at homofili ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1978 – samme år som hun fikk Fritt Ord Prisen. Sammen med tidligere stortingsrepresentant Wenche Lowzow var hun en av de første som inngikk partnerskap i 1993. Det er ingen tvil om at hennes betydning for homokampen i Norge har vært avgjørende. Hun ble også belønnet med Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden for sitt engasjement i 2000.

1978 – Fritt Ord-prisen (returnert i 2009)
1989 – utnevnt til statsstipendiat
1994 – Homobevegelsens Ærespris
1999 – Humanistprisen
2000 – Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
2005 – Delt fjerdeplass i kåringen av Århundrets nordmann
2008 – Æresmedlem i Arbeiderpartiet

Fritt Ord Prisen

Hvert år deles denne prisen ut for å tydeliggjøre vår ytringsfrihetlig praksis. I nåværende styre sitter denne mannetopptunge sammensettingen, legitimert av et raust tilfang av professoratersker som medlemmer:

styreleder: Professor Francis Sejersted
nestleder: Spesialrådgiver Georg Fr. Rieber-Mohn

medlemmer:
Adm. direktør Christian Bjelland
Professor Liv Bliksrud
Professor Grete Brochmann
Professor Guri Hjeltnes

I formålsparagrafen til Institusjonen Fritt Ord heter det i vedtektenes § 2:

Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

I særlige tilfelle kan Fritt Ord bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land.

Fritt Ords bidrag skal være utdelingen av Fritt Ords Pris og Fritt Ords Honnør, og direkte støtte til særskilte prosjekter – etter søknad eller av eget tiltak.

§ 100 i den norske grunnloven.

Ytringsfrihed bør finde Sted.

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Endret ved grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402, 3 mars 2006 nr. 271. www.lovdata.no

Gi meg et brekk!

Gi meg et brekk!

Ytringsfrihetens begrensninger

Ytringsfriheten kommer fra tid til annen i følge med regelrett hodebry. En ting er at vår desibeldemokratiske kultur preger media. Spalteplass har aldri vært jevnt distribuert på dem som prøver å heve sin røst og redaktørkulturen har  en tendens til å ekskludere alternative røster og kommentere hendelser ut i fra et ovenfra-og-ned perspektiv. Man er avhengig av en akseptert posisjonering for å kunne formidle eget budskap til offentligheten. Denne publiseringsmakten er utfordret med den demokratiseringen digitale medier representerer, men smørbrødlisten er fortsatt lang lesing før man kan si at alle og enhver kan kunne meddele sine medkvinnekonger sine eksistensielle sannheter og utfordringer – og bli hørt.

Ytringsfriheten begrenses også i andre sammenhenger. Noen bestemmelser er rigide, mens andre bestemmelser er litt mer elastiske. Vi har hatt begrensninger på politisk Tv-reklame, det finnes begrensninger for pornografiske ytringer og blasfemiske grenseoppganger diskuteres til stadighet. Med de beste hensiktene i skisseplanen kan ferdig resultat komme i retur som en boomerang, slik tilfellet var da regjeringens forslag om å kriminalisere krenkende ytringer om religion og livssyn fikk sterk kritikk, også fra internasjonalt hold.

Ytringsfriheten er begrenset slik at angrep på minoriteter, marginaliserte individer eller grupperinger kan hindres. I FNs verdenserklæring, artikkel 29, 2 ledd heter det:

«Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.»

I den norske grunnloven er dette også ivaretatt, med to streker under ytringer som er diskriminerende eller hatefulle.

Hvorfor Nina Karin Monsen fikk Fritt Ord prisen

Ytringsfriheten skal også sikre, ikke tilgang men, retten til ytringer som flertallet vil synes er støtende, sjokkerende, fornærmende, ubehagelig eller forkastelig. Intensjonen bak dette er også at disse holdningene skal komme frem i lyset slik at man kan imøtegå dem og påvise eventuelle sannhetsgehalter. Nina Monsen har i kraft av en slik bragd: ‘å fremme sitt eget ekskluderende og æreskrenkende budskap’ som fellesskapet finner forkastelig, støtende og sjokkerende, blitt beæret med FrittOrdPrisen.

Mitt spørsmål på bakgrunn av dette dette er: Hvilken smak får du i munnen av ytringer som dette ?
(rippet fra Ben Rösler, på forhånd – tusen millioner takk):

 1. «Men flere av politikerne kommer fra dysfunksjonelle familier. Jens Stoltenberg, for eksempel. Han har en søster som er narkoman, og foreldre som har tatt ham med over hele verden sammen med masse tjenere og barnepiker. Det er ikke sikkert politikerne representerer den biologiske familien best. – Stoltenberg har vel klart seg bra?– Ja. Men han virker veldig uklar. Flat. En mann uten visjoner og engasjement. Han er ikke sterk i blikket.» (Fra kose-intervju i Dagbladet Magasinet. Takk til Magnus)
 2. «Å avgi sæd kan være et narsissistisk kick. Mannen erobrer verden, ingen oppgaver, ingen plikter, ingen rettigheter, ingenting, men masse barn. En slik manns personlighet ligner femtekolonnisten eller krigsvoldtektsmannen som gjør fiendens kvinner gravide. Normale menn vil kjenne skam om de har oppført seg som en avlsokse. Narsissister skammer seg aldri. Narsissisme kan være arveligKlassekampen, 4.6.08 Runner-up om sæddonorer.»Vi kan spørre om disse mennene er sinnsforstyrret.- Hvorfor det?– Å bli far på den måten? Kan de være narsissister? De vil spre genene sine utover, men ikke se barnet sitt. » Fra intervju i Dagbladet Magasinet.)
 3. Den prostituerte er ikke et offer, men et selvskadende individ som ønsker letttjente penger. Prostitusjon er ikke et yrke, men en måte å nedverdige seg selv og sine kunder på. Hvis vi skal få bort kjøp og salg av sex, må både prostituerte og horekunder få terapi og hjelp. (Fra kronikk i Aftenposten. Takk til Jon Vogt via Jonas Eilertsen)
 4. “MEN AT DEN NORSKE stat nå gjør det lovlig og moralsk å planlegge farløse barn uten en erstatningsfar er noe helt annet enn dårlig planlagte og umoralske private liv. Det er offentlig tillatt identitetstyveri, barnets papirer inneholder enten falske eller manglende informasjoner. De som støtter forekomsten av konstruerte barn bør sørge for at staten lager spesielle dokumenter som kan bekrefte at de er ufrivillig farløse. Det kan være nyttig om de skulle dra på reise i farlige deler av verden.” (B.T via Mihoe).

Dette er ikke en prisvinnende debattant i mine ører. Men dette er årets Fritt-Ord-Prisvinner Monsens slepne diamanter.

For å bli litt personelig her. Hvorfor får noen tildelt en pris for å kalle mitt liv og livssituasjon umoralsk og dårlig planlagt? Er mitt barn mer konstruert enn andres barn? Min avgjørelse om å få et barn utenfor (et biologisk?!) forhold/familie var tuftet på beinhard refleksjon, nitidig planlegging og en glede som var til de grader til stede, i absolutt like stor grad som det barnet som syv år tidligere var et resultat av et ekteskap. Kanskje var gleden enda mer definérbar fordi jeg fikk barnet på tross av, og nettopp ikke som en selvsagt konsekvens av omstendighetene. Hvordan treffer Monsens budskap andre, når jeg kan bli såret bare av et vådeskudd?

Ytringsfrihetens pris

Ytringsfriheten er stadig i bevegelse fordi den er i høy grad kontekstuell. Distribuert som en global rettighet gjennom FN har paragrafen blitt synonym med den vestlige identiteten.Ytringsfriheten er vårt mest sofistikerte argument i skillet mellom våre legitime, demokratiske og inkluderende samfunn i vest og de totalitære og undertrykkende samfunn i øst. Ytringsfriheten er en del av ammunisjonen som er med norske soldater til Afghanistan og ytringsfrihet er smertefulle symptomer på det lite levedyktige demokratiet i Russland. Ytringsfriheten er besvikelsen i de tradisjonelle medienes forvalting av den journalistiske profesjonen, som ofte skuffer i kritiskhet og årvåkenhet. Ytringsfriheten er Azmeh Rasmussens brennede hijab og ytringsfriheten er reaksjonene som kommer i etterkant.

Abre, Floken i nettet.

Abre, Floken i nettet.

Ytringsfriheten som kontekstuell øvelse

Med alle de interessante spenningspunktene som rører seg i Norge og i verden så bestemmer Francis seg for å gi denne til nå udiskutable høyt aktede prisen til Nina Karin Monsen. Det angrer de nok på i dag, for hvis han kunne leke juksemaker pipelort så ville han nok tatt tilbake FrittOrdPrisen i dag og gitt bort på nytt. Denne gangen igjen til Kim Friele. For årets mest standhaftige og omdiskuterte ytring er nå Kim Friele sin. Fredag 24. april handler nemlig Friele. Hun bestemmer seg for å levere tilbake Fritt-Ord-Prisen og oppfordrer andre prisvinnere til å gjøre det samme. ‘Neitakk, her har dere FrittOrdPrisen tilbake’. Kim Friele er dagens kvinnekonge!

Her er forresten en rettesnor dersom man har lett for å snuble i disse sølepyttene. En herlig øvelse utviklet av Abre.

Les og bli klok

Størst av alt er kjærligheten
Ben Rösler
Undreverset
Undreverset: Dagens Monsen-sitater aka kunsten å fordumme debatten.
Indregard
Hjorthen
Abre
Vårljos

Se: Tårer da ekteskapsloven ble vedtatt

Anette Trettebergstuen (Ap) og André Oktay Dahl (H) har startet en gruppe på Facebook til støtte for Friele. (db.no)

Advertisements

7 kommentar to “Kim Friele”

 1. Undre Says:

  Yo! Jeg blir så glad for alle oppegående folk som greier å ta saklig tak i Monsens nonsens.

  Jeg er jo på en måte overrasket over at alenemødre ikke blir filleristet av mor Monsen sammen med lesbiske «fedrefrarøvende» mødre. Jeg skulle også likt å vite om det er andre «handikap» enn farløshet som er så store at det norske samfunnet bør sette alle kluter til for å hindre at barn blir født for barnas eget beste ~ ja, for det er jo det monsens sier.

  Takker for linker!

 2. Curly Says:

  En særdeles god oppsumering!Og forøvrig en blogg jeg liker å svinge innom 🙂

  Som jeg sa «hjemme hos» Undre, så har jeg lest en hel del av det Nina Karin Monsen har skrevet. Jeg støtter på alle måter Friele når det nå viser seg at man faktisk kan tilegne seg Fritt Ord-prisen ved å bedrive hersketeknikker og bruke latterliggjøring, verbal trakassering og ren mobbing som språklige virkemidler. Da har i sannhet ikke prisen lenger den tyngden den hadde tidligere.

  En ting er hennes bakstreverske holdninger, det skal ikke ha noe å si i sammenheng med en Fritt Ord-pris, det er derimot noe helt annet med hennes rabiate verbale angrep på dem som er uenige med henne.

  • kvinnekongen Says:

   Takker så mye, Curly 🙂

   Det er ganske irriterende at prisen underbygger slike destruktive tendenser. Det er så innmari fjerne påstander. Hvem i huleste opplever en gjenkjennelse i argumentene?
   Er disse oppkastene gode for noen i det hele tatt?
   Nei, dette var ikke et fiffig stunt. Spennende hva slags konsekvenser dette får i neste FrittOrdrunde.

 3. kvinnekongen Says:

  Undre.. Yo, yo, yo!

  Det er som jeg leste i ett eller annet kommentarfelt.. Ingen har giddet å ta tak i det før, fordi argumentene er jo helt hinsides. Men når slikt får høythengende priser.. aaahh.. det er jo ikke morsomt en gang. Eller jo.. på dine sider blir det morsomt. Det er jo fint!

  Keep the bjelk on:
  http://undreverset.wordpress.com/2009/04/26/mener-du-ikke-som-meg-at-vi-ikke-ma-v%C3%A6re-sa-tolerante-er-du-intolerant/

 4. Virrvarr Says:

  Hurra!

  Hun er en knall kvinnekonge, helt tidløst sett også. Bare sånn for å være litt blid opp i alt det opplagt irriterende (NKM)

 5. kvinnekongen Says:

  Virrvarr: Takk for spark i baken 🙂

  Dette ble i alle fall en fin anledning til å kåre en outstanding kvinnekonge. Enig med deg!

 6. På oppfordring: Fritt Ord og Nina Karin Monsen | Hjorthen uttaler seg om ting han ikke har greie på Says:

  […] særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Dette står det ifølge Kvinnekonger i formålsparagrafen deres. Når jeg synes det blir mer enn pussig å gi denne Fritt Ord-prisen til Nina Karin Monsen, […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s


%d bloggers like this: